Poradnik rozwiązywania zadań z sylogizmami

Sylogizmy to wnioskowanie z dwóch przesłanek. Przesłanki powinny zawierać wspólny element, a elementy znajdujące się we wniosku powinny znaleźć się również w przesłankach. Zdania, które są wnioskami, to takie same zdania jak w przesłankach, tylko tyle że mają inne połączenia nazw.

Przesłanka – jest to zdanie, z którego na drodze rozumowania możemy wyprowadzić inne zdanie - wniosek.
Wniosek – to zdanie wyprowadzone na drodze rozumowania z innego zdania/innych zdań – przesłanki.
Termin – jest to nazwa w zdaniu (przesłance/wniosku).

Przykład:

Każdy filozof jest humanistą. - przesłanka
Niektórzy poloniści nie są humanistami. - przesłanka
Niektórzy poloniści nie są filozofami. - wniosek

Wytłuszczone wyrazy to właśnie nazwy, czyli Terminy.

Jedną z powszechnych metod poprawnego wnioskowania jest metoda pięciu warunków.

I Warunek: Termin Średni musi się rozłożyć co najmniej raz w którejkolwiek przesłance.

Po pierwsze musimy ustalić, co to jest tzw. termin średni. Termin średni jest to inaczej termin wspólny, który wystąpi w obu przesłankach i tym samym poprzez siebie będzie je łączył. Termin średni występuje w towarzystwie innych terminów w przesłankach.

Przykład:

Każdy filozof jest humanistą. - przesłanka
Niektórzy poloniści nie są humanistami. - przesłanka
? - wniosek

Jak widać terminem średnim (wspólnym) jest słowo humanista. Termin średni to termin, który się powtarza.

Następnie dla poprawności wnioskowania musimy ustalić, czy termin średni się rozkłada, co najmniej raz w jakiejkolwiek przesłance.

Rozkładanie oznacza, że termin jest w zdaniu (przesłance/wniosku) wzięty ogólnie, czyli odnosi się do wszystkich elementów zbiorów przez siebie denotowanego (oznaczonego, nazwanego). Rozkładanie może wystąpić tylko w 4 przypadkach w 4 zdaniach (przesłance/wniosku), oto one:

Każdy M jest P
Niektóre  M są P
Żadne M nie jest P
Niektóre M nie są P

Jak widać (podkreślenia), rozkładanie występuje przy: Każdy M, Żadne M nie jest P i nie są P. Zauważmy, że w przesłance (zdaniu): żadne M nie jest P rozkładają się dwie nazwy. Jest także jedno zdanie, w którym nic się nie rozkłada - zdanie szczegółowo-twierdzące: niektóre M są P (żadna nazwa się nie rozkłada).

Zatem w naszym przykładzie termin średni - humanista - rozłożył się w przesłance drugiej: nie są humanistami. Warunek I został spełniony. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli we wniosku nic się nie rozkłada, to taki wniosek też jest poprawny.

II Warunek: jedna z przesłanek musi być twierdząca i jedna z przesłanek musi być ogólna (ogólno-twierdząca/ogólno-przecząca).

Mamy 4 różne możliwe zdania, które mogą być przesłankami. Można je podzielić na ogólne i szczegółowe lub twierdzące i przeczące:

Każdy M jest P - ogólno-twierdzące
Niektóre M są P - szczegółowo-twierdzące
Żadne M nie jest P - ogólno-przeczące
Niektóre M nie są P – szczegółowo-przeczące

Jedna z przesłanek musi być przesłanką ogólną tj. albo ogólno-twierdzącą albo ogólno-przeczącą. Jeżeli w zadaniu pojawią się dwie przesłanki przeczące, to wnioskowanie będzie niemożliwe. W poprawnym sylogizmie mogą wystąpić dwie przesłanki ogólne tj. albo dwie ogólno-twierdzące albo jedna ogólno-twierdząca, a druga ogólno-przecząca.  

W naszym przykładzie występuje przesłanka ogólno-twierdząca: Każdy filozof jest humanistą.

III Warunek: przecząca przesłanka implikuje (wymusza) przeczący wniosek.

Jeżeli choćby jedna z przesłanek będzie przecząca, to wniosek musi być przeczący.

W naszym przykładzie występuje jedna przesłanka przecząca: Niektórzy poloniści nie są humanistami, która powoduje, że wniosek również będzie przeczący.

IV Warunek: twierdzące przesłanki implikują twierdzący wniosek.

Zatem, jeżeli obie podane przesłanki będą twierdzące, to wniosek musi być twierdzący.

Reasumując: w omawianym przykładzie wniosek z podanych przesłanek będzie przeczący, czyli jakie wnioski są możliwe?

Przykład:

Każdy filozof jest humanistą. - przesłanka
Niektórzy poloniści nie są humanistami. - przesłanka
? - wniosek

V Warunek: wszystkie terminy (nazwy), które rozłożą się we wniosku, muszą rozłożyć się także w przesłankach.

Zatem terminy muszą być na odpowiednich pozycjach (patrz akapit z 1 str. o 4 pozycjach rozkładania).

Każdy M  jest P
Niektóre  M są P
Żadne M nie jest P
Niektóre M nie są P

Sprawdźmy teraz w omawianym przykładzie, który z możliwych wniosków jest prawidłowy (czy terminy rozkładające się we wniosku, rozkładają się w przesłankach).

W przesłance 1 rozkłada się termin filozof (podkreślenie).
W przesłance 2 termin humanista (podkreślenie).

Wniosek: Żaden polonista nie jest filozofem.
W tym wniosku rozkładają się oba terminy (polonista i filozof). Teraz należy sprawdzić, czy terminy rozkładają się również w przesłankach zgodnie z zasadami rozkładania:
Termin z wniosku – polonista - nie rozkłada się w żadnej przesłance, zatem wniosek ten jest błędny.

Wniosek: Żaden filozof nie jest polonistą.
W tym wniosku rozkładają się oba terminy (filozof i polonista). Teraz należy sprawdzić, czy terminy rozkładają się również w przesłankach zgodnie z zasadami rozkładania.
Termin z wniosku - polonista - nie rozkłada się w żadnej przesłance, zatem wniosek ten jest błędny.

Wniosek: Niektórzy filozofowie nie są polonistami.
W tym wniosku rozkłada się tylko termin: poloniści. Zatem musimy sprawdzić, czy termin rozkłada się w przesłance.
Termin z wniosku – polonista - nie rozkłada się w żadnej przesłance, zatem wniosek ten jest błędny.

Wniosek: Niektórzy poloniści nie są filozofami.
W tym wniosku rozkłada się tylko termin: filozof. Zatem musimy sprawdzić, czy termin rozkłada się w przesłance.
Termin z wniosku – filozof - rozkłada się w pierwszej przesłance, zatem wniosek jest poprawny.

Reasumując, jeżeli któryś z 5 warunków nie zostanie spełniony, to nie możemy wnioskować z takich przesłanek.

-
Sprawdźmy metodę 5 warunków na kolejnym przykładzie:

Żaden alterglobalista nie jest marksistą - przesłanka
Niektórzy altruiści są alterglobalistami - przesłanka

Wniosek: ?

Sprawdźmy po kolei:

Zatem poprawna odpowiedź to d): wniosek jest przeczący, a termin, który się rozkłada w tym wniosku (d) to marksiści. Nazwa ta rozkłada się także w przesłance, co jest warunkiem poprawności wnioskowania tj. w przesłance Żaden alterglobalista nie jest marksistą. Ponadto w naszym wniosku (d) nic innego się nie rozkłada.
Sprawdźmy zatem pozostałe odpowiedzi:

a) wniosek Żaden marksista nie jest altruistą jest błędny, ponieważ w tym wniosku rozkłada się także nazwa - altruista (patrz akapit str. 1 o 4 pozycjach rozkładania), lecz ta sama nazwa nie rozkłada się w podanych przesłankach. Pamiętajmy w zdaniu szczegółowo-twierdzącym żadna nazwa (termin) się nie rozkłada. Zatem ostatecznie nie jest spełniony warunek (V).

b) wniosek Żaden altruista nie jest marksistą również jest błędny, ponieważ w tym wniosku rozkłada się także nazwa - altruista (patrz akapit str. 1 o 4 pozycjach rozkładania), lecz ta sama nazwa nie rozkłada się w podanych przesłankach. Pamiętajmy w zdaniu szczegółowo-twierdzącym żadna nazwa (termin) się nie rozkłada. Zatem ostatecznie nie jest spełniony warunek (V).

c) wniosek niektórzy altruiści są marksistami również jest błędny, ponieważ wniosek jest zdaniem twierdzącym, a pamiętamy, że gdy chociaż jedna z przesłanek jest przecząca to wniosek musi być zdaniem przeczącym (III).

Podsumowanie

Aby sprawdzić, które terminy rozkładają się w zdaniach, należy odnaleźć właściwe określenia (Każdy, Żaden nie jest, Niektóre nie są). To są tylko 4 miejsca, więc łatwo je zapamiętać.

Jeżeli szukamy albo twierdzącego albo przeczącego wniosku, to rozpoznawanie nazw, które się rozkładają będzie jeszcze łatwiejsze, np. jeżeli szukamy przeczącego wniosku, ponieważ jedna z przesłanek jest przecząca, to mamy do wyboru tylko dwa takie wnioski:

Żaden nie jest
Niektóre nie są

Wiemy że w zdaniu Żaden nie jest rozkłada się i pierwsza i druga nazwa, a w zdaniu niektóre nie są rozkłada się tylko druga nazwa.
Sprawdzamy już tylko, czy się te nazwy rozłożyły w przesłankach i mamy odpowiedź.

Jeżeli szukamy twierdzącego wniosku, to mamy tylko dwa zdania do wyboru, a więc szukamy Każdy lub Niektóre są. Wiemy z nich, że nazwa przy określeniu Każdy się rozkłada, a w przypadku zdania szczegółowo-twierdzącego żadna nazwa się nie rozkłada. Rozwiązując sylogizmy należy przejść przez wszystkie podane warunki.

Pomoc     Regulamin     Kontakt   
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję