Forma postępowania kwalifikacyjnego:

Pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności

Sprawdzian wiedzy:

Sprawdzian umiejętności:

Minimalna liczba punktów za każdą osobną część sprawdzianu wynosi:

Zsumowane wyniki z obu części egzaminu podlegają uszeregowaniu w porządku malejącym i są publikowane w Biuletynie Kancelarii. Aby zdać egzamin z pozytywnym wynikiem należy uzyskać w każdej części sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w tej części liczby punktów oraz uzyskać w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w całym sprawdzianie liczby punktów.

Liczba mianowań w 2023 roku

Szef Służby Cywilnej

, w ciągu 14 dni od opublikowania ustawy budżetowej, podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie maksymalną liczbę nowych mianowań w danym roku. Maksymalna liczba nowych mianowań w roku 2023 wynosi 275..

Zakres postępowania kwalifikacyjnego:

Wykaz zagadnień do części sprawdzianu sprawdzającego wiedzę:

Część sprawdzianu umiejętności

Sprawdza umiejętność rozwiązywania problemów oraz umiejętność analizy i wykorzystania informacji.

Z czego najczęściej trafiają się pytania?

Od 2012 roku z uwagi na kwestie organizacyjne test sprawdzający wiedzę odbywał się w dwóch grupach. Poniżej przedstawiamy liczbę pytań z aktów prawnych, które pojawiły się na każdym egzaminie od 2010 roku.

Nazwa aktu Data egzaminu wraz z liczbą pytań, które pojawiły się z danego aktu na egzaminie
2010 2011 2012 A 2012 B 2013 A 2013 B 2014 A 2014 B 2015 A 2015 B 2016 A 2016 B 2017 A 2017 B 2018 A 2018 B 2019 A 2019 B 2022 A 2022 B
KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karta Narodów Zjednoczonych 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodeks cywilny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
. część ogólna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kodeks karny 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. część ogólna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. część szczególna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kodeks postępowania administracyjnego 1 4 2 2 5 5 2 2 4 4 0 0 7 7 2 2 3 4 12 12
. Postępowanie 0 1 0 0 3 3 1 1 1 1 0 0 4 5 0 0 2 2 6 6
. Wydawanie zaświadczeń 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Skargi i wnioski 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Przepisy ogólne 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 0 0 3 2 1 1 1 1 5 5
. Opłaty i koszty postępowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kodeks postępowania cywilnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
. Sąd Polubowny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kodeks spółek handlowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kodeks pracy 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodeks wyborczy 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 9 18 9 7 10 10 10 10 6 6 9 9 18 18 9 9 10 10 22 22
. Rzeczpospolita 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 1 4 4 0 0 1 1
. Zmiana Konstytucji 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
. Stany nadzwyczajne 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
. Sądy i trybunały 0 1 1 1 3 2 4 4 0 0 2 2 4 5 0 0 0 0 1 1
. Źródła prawa 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6 3 1 1 1 1 2 2
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
. Samorząd terytorialny 3 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1
. Finanse publiczne 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4
. Sejm i Senat 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 5 5 4 4
. Rada Ministrów i administracja rządowa 1 2 2 2 0 0 1 1 1 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3
. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela 2 1 3 2 0 0 1 1 0 0 2 1 2 2 0 0 3 3 2 2
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordynacja podatkowa 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo budowlane 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo energetyczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo o ustroju sądów powszechnych 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo zamówień publicznych 5 3 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 2 1 5 5 3 3 0 0
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulamin pracy Rady Ministrów 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 3 3
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4 3 3 2 2
Traktat ustanawiający WE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o gospodarce komunalnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ustawa o Narodowym Banku Polskim 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Ustawa o Radzie Ministrów 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 6
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Trybunale Stanu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0
Ustawa o działach administracji rządowej 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o finansach publicznych 8 6 2 3 0 0 5 3 3 3 12 12 3 3 5 5 2 2 5 5
. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Zasady finansów publicznych 2 3 1 2 0 0 3 1 2 2 7 4 2 2 1 1 1 1 2 2
. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 4 4 1 1 2 2
. Państwowy dług publiczny 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Ustawa o grach hazardowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o obywatelstwie polskim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o ochronie danych osobowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o izbach rolniczych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie informacji niejawnych 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ustawa o ochronie osób i mienia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie przyrody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
. Opłaty lokalne 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o podatku akcyzowym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ustawa o pomocy społecznej 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o podatku od towarów i usług 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o rzeczach znalezionych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o samorządzie gminnym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o samorządzie województwa 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ustawa o stanie klęski żywiołowej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o systemie oświaty 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o służbie cywilnej 8 9 6 6 2 2 5 5 12 12 0 0 1 1 4 4 15 15 7 7
Ustawa o służbie zagranicznej 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o służbie zagranicznej 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o transporcie kolejowym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 2 1 5 5 0 0 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIEDZA OGÓLNA 31 25 57 59 58 57 38 39 50 52 61 61 44 44 29 29 27 27 14 14

Nauka z ArsLege gwarancją sukcesu!

Rozwiązując testy w serwisie Urzednik.ArsLege.pl osiągniesz pozytywny wynik z testu sprawdzającego wiedzę. W naszym serwisie trafisz na pytania testowe do podstaw prawnych, z których pojawiły się pytania na egzaminach. Szczegółowość i dokładność naszych pytań zapewnia wyczerpujące przerobienie aktów prawnych występujących na egzaminie.

Jak skutecznie rozwiązywać sprawdzian?

Uważnie czytaj każde pytania testowe oraz zadanie. Przeczytanie poszczególnego pytania nie powinno zająć więcej niż 15 sekund. Wiemy, że na egzaminie nerwy biorą górę, ale postaraj się uspokoić i całkowicie skupić swoją uwagę na wykonywanym zadaniu. Zdarza się, że pytania zawierają zaprzeczenie i łatwo jest popełnić błąd. Pytania czytaj po kolei i zaznaczaj odpowiedzi, które Twoim zdaniem są poprawne. Podsumuj wstępnie punktację z pytań, do których jesteś pewien zaznaczonych odpowiedzi.

Termin egzaminu:

Termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z Szefem Służby Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed sprawdzianem. Informację o terminie i miejscu przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor KSAP niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP. Informację ogłasza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgłoszenie do egzaminu:

Zgłoszenie składa się bezpośrednio w siedzibie KSAP albo drogą pocztową pod adresem KSAP z dopiskiem "zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego". W razie złożenia zgłoszenia drogą pocztową za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę nadania zgłoszenia w placówce pocztowej.

Niekompletne lub nieprawidłowe zgłoszenie zespół sprawdzający zwraca osobie przystępującej do postępowania kwalifikacyjnego za pokwitowaniem odbioru, w celu uzupełnienia lub poprawienia w terminie wyznaczonym przez zespół sprawdzający, nie krótszym niż 7 dni. Zwracając zgłoszenie, wskazuje się jego braki lub wady, wymagające uzupełnienia lub poprawienia. Wskazany termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnione lub poprawione zgłoszenie zostało złożone bezpośrednio w siedzibie KSAP albo nadane w placówce pocztowej. Jeżeli osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie albo uzupełnione lub poprawione zgłoszenie nie potwierdzi spełnienia przez tę osobę warunków przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, zespół sprawdzający zawiadamia o tym tę osobę, za pokwitowaniem odbioru.

Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego:

Opłata wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy KSAP, a dowód wniesienia opłaty dołącza się do zgłoszenia. Zgłoszenie złożone bez dowodu wniesienia opłaty uważa się za niekompletne.

Przebieg egzaminu:

Przed rozpoczęciem egzaminu sprawdzana jest tożsamość osoby przystępującej do egzaminu. Tożsamość może być również sprawdzana przed rozpoczęciem danej części sprawdzianu. Przed przystąpieniem do rozwiązywania sprawdzianów członek zespołu sprawdzającego informuje osoby przystępujące do egzaminu o warunkach organizacyjnych przeprowadzania sprawdzianu oraz o zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi. Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią KSAP. Uwzględnia się wyłącznie odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych pieczęcią KSAP. Sprawdzian przeprowadza się w sali egzaminacyjnej, w warunkach zapewniających samodzielną pracę, pod nadzorem co najmniej dwóch członków zespołu sprawdzającego. Członkowie zespołu sprawdzającego nadzorujący przebieg sprawdzianu sporządzają protokół cząstkowy przebiegu sprawdzianu. Przewodniczący zespołu sprawdzającego może upoważnić osoby niebędące członkami zespołu sprawdzającego do dokonania określonych czynności techniczno-obsługowych w trakcie sprawdzianu.

Zasady w trakcie egzaminu:

Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego nie może w trakcie sprawdzianu:

W razie naruszenia powyższych zakazów lub zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez osobę przystępującą do egzaminu podlega ona wykluczeniu z udziału w sprawdzianie. Wykluczenia dokonują członkowie zespołu sprawdzającego nadzorujący przebieg sprawdzianu.

W czasie sprawdzianu członek zespołu sprawdzającego może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na opuszczenie sali egzaminacyjnej przez osobę przystępującą do postępowania kwalifikacyjnego. Opuszczenie sali egzaminacyjnej przez osobę przystępującą do postępowania kwalifikacyjnego bez uzyskania zgody członka zespołu sprawdzającego, oznacza zakończenie udziału w danej części sprawdzianu.

Pomoc     Regulamin     Kontakt   
Do góry strony

Strona używa plików cookies.

Akceptuję